Plan2Drive maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies en vergelijkbare technieken (hierna samen "cookies" genoemd).

Akkoord

Algemene voorwaarden

Plan2Drive

 

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op: 21-04-2018

1. Algemeen
1.1 Plan2Drive is een product van Plan2Drive en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 61319538.

2. Beschikbaarheid dienst
2.1. Plan2drive spant zich tot het uiterste in om een optimale beschikbaarheid van haar diensten te bieden. Desondanks kan Plan2drive niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met Plan2drive en/of het Internet te allen tijden actief zijn, in het bijzonder niet wanneer Plan2drive van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc.).
2.2. Cliënt dient zelf over apparatuur, programmatuur en verbindingen te beschikken om gebruik te kunnen maken van de diensten van Plan2drive. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur en verbindingen noodzakelijk om van de diensten van Plan2drive gebruik te kunnen maken. Cliënt is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn gegevens in de rijschoolsoftware van Plan2Drive.

3. Tarieven
3.1. Plan2drive behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de cliënt bekend gemaakt. Plan2drive is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te
wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt. Cliënt die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

4. Overeenkomst
4.1. Plan2drive heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien cliënt:
- oneigenlijk gebruik maakt van de producten en diensten van Plan2drive;
- informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
4.2. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Plan2drive, heeft Plan2drive het recht de geleverde diensten en/of producten uit te schakelen, en dit zonder schadeloosstelling. In geval van een betalingsachterstand schakelt Plan2drive een incassobureau in waarvan de kosten geheel op cliënt verhaald zullen worden.
4.3. Het is de cliënt niet toegestaan het systeem te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Cliënt verklaart Plan2drive niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van cliënt, en verplicht zich Plan2drive direct op de hoogte te stellen als de cliënt enige claims ontvangt die voortvloeien uit de activiteiten van cliënt op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.
5.2. Plan2drive is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt die is veroorzaakt door derden.
5.3. Cliënt verklaart Plan2drive nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst/product en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. Plan2drive verplicht zich zijn infrastructuur up to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.
5.4. Plan2Drive is aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht of overeenkomst en enkel op het gedeelte van de opdracht of overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.5. Het recht op schadevergoeding is alleen van toepassing als Cliënt de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Plan2Drive meldt en Plan2Drive schriftelijk in gebreke stelt, waarbij
Cliënt Plan2Drive een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen en dit aantoonbaar niet wordt opgelost.

6. Aanpassingen software
6.1. Plan2drive is gerechtigd zonder voorafgaande bekend making het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijke door Plan2drive te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van cliënt jegens Plan2drive ontstaat. Cliënt dient, indien Plan2drive dit noodzakelijk acht, zijn medewerking te verlenen aan of handelingen te verrichten voor het onderzoeken en herstellen van storingen.

7. Gebruik software
7.1. Het gebruik van scripts en andere programma' s op de diensten/producten van Plan2drive is toegestaan, zolang dit het functioneren van de dienst/product niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van Plan2drive.

8. Betaling
8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels automatische incasso.
8.2. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn op de rekening van Plan2drive binnen is gekomen, wordt cliënt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Plan2drive is in dat geval gerechtigd de cliënt zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van de producten en diensten totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
8.3. Alle gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de cliënt verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,-, onverminderd het recht van Plan2drive om vergoeding van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.
8.4. Plan2drive is gerechtigd de levering van producten en diensten op te schorten wanneer zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de cliënt.

9. Opzegging
9.1. Cliënt gaat deze overeenkomst met Plan2drive met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst gaat pas in na één maand proefperiode. De start van de overeenkomst is 30 dagen na de aanmelding van de rijschool in het systeem. Tijdens de proefperiode van 30 dagen kan de cliënt zonder (financiële) gevolgen de overeenkomst opzeggen. Voor meer informatie of vragen m.b.t de rijlesplanner: www.plan2drive.nl. Dit abonnement wordt maandelijks automatisch verlengd. Opzegging is mogelijk zowel per aangetekende post als per e-mail. De opzegtermijn vangt eerst aan op de dag waarop Plan2drive de opzegging ontvangt.
9.2. Cliënt heeft bij het beëindigen van de diensten en/of producten van Plan2Drive de mogelijkheid een backup in een door de Client te lezen bestand af te nemen. Op deze manier voldoet Client aan de wettelijke eisen om een administratie 7 jaar te bewaren en inzichtelijk te hebben. Het tarief voor deze dienstverlening bedraagt € 175,- per rijschoolaccount (exclusief maatwerkoplossingen) en is exclusief het wettelijke BTW-tarief.

10. BTW
10.1. Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

11. Verplichtingen cliënt
11.1. Cliënt onthoudt zich ervan overige cliënten te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is cliënt verboden om handelingen, processen of programma' s (al dan niet van het systeem) op te starten waarvan cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Plan2Drive, overige cliënten of Internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
11.2. Cliënt dient in geval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Plan2Drive hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

12. Persoonsgegevens
12.1. Cliënt geeft bij deze uitdrukkelijk toestemming aan Plan2Drive om de verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een database die Plan2Drive aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-) wetgeving opgeslagen en beheerd.
12.2. Wanneer cliënt deze voorwaarden accepteert, zijn deze ook van toepassing op alle andere producten welke cliënt in de toekomst mogelijk van Plan2Drive af zal nemen.
12.3. Plan2drive onthoudt zich van het inzien van persoonlijke gegevens van de cliënt en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Plan2drive hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

13. Wettelijke geldigheid
13.1. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.
13.2. De algemene voorwaarden van Plan2Drive, gedeponeerd bij de KvK te Zwolle, zijn van toepassing op deze overeenkomst. Deze voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met deze overeenkomst. De bepalingen van deze overeenkomst prevaleren boven het bepaalde in de Algemene Voorwaarden


Bijlage 1: Bewerkersovereenkomst

Deze Bewerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomsten tussen u (wederpartij) en Plan2Drive, is de bewerker (hierna: “de Bewerker”) van de persoonsgegevens en wederpartij is verantwoordelijk (hierna: “de Verantwoordelijke”) voor de persoonsgegevens.

in aanmerking nemende dat

• Verantwoordelijke de beschikking heeft over persoonsgegevens van diverse betrokkenen;
• Waar in deze overeenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hiermee persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”) bedoeld worden;
Verantwoordelijke bepaalde vormen van verwerking wil laten verrichten door de Bewerker ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst;
waarvoor de Verantwoordelijke de doeleinden en middelen aanwijst en waarvoor de hierin genoemde voorwaarden gelden;
Bewerker hiertoe bereid is en tevens bereid is verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wbp na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
Verantwoordelijke aangemerkt kan worden als verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: ‘’Wbp’’);
Bewerker aangemerkt kan worden als bewerkerin de zin van artikel 1 sub e van de Wbp;
• Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van  de  Wbp,  hun  rechten  en  plichten  schriftelijk wensen vast te leggen middels deze bewerkersovereenkomst (hierna: “Bewerkersovereenkomst”).

zijn als volgt overeengekomen

Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1. Bewerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Bewerkersovereenkomst in opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Overeenkomst en die doeleinden die met nadere instemming worden bepaald.
2. Bewerker  zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is vastgesteld. Verantwoordelijke zal Bewerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bewerkersovereenkomst zijn genoemd. Bewerker mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden of het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening.
3. De in opdracht van Verantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.
4. Verantwoordelijke staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de Wbp valt, of wanneer dit niet het geval is een melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens plaats heeft gevonden. Verantwoordelijke vrijwaart Bewerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht.

Artikel 2. Verplichtingen Bewerker
1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Bewerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Bewerker zal Verantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bewerkersovereenkomst.
3. De verplichtingen van de Bewerker die uit deze Bewerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Bewerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord. 

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens
1. Bewerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke.
2. Bewerker zal Verantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid
1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Bewerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
2. Bewerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Bewerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verantwoordelijke aan Bewerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Bewerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
3. Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers
1. Bewerker mag in het kader van de Overeenkomst gebruik maken van een derde, zonder voorafgaande toestemming van Verantwoordelijke.
2. Bewerker zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verantwoordelijke en Bewerker is overeengekomen. Bewerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens Verantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan. Verantwoordelijke heeft het recht de mogelijk hierbij betrokken overeenkomsten in te zien.
3. Bewerker zal Verantwoordelijke, indien zij daarom expliciet verzoekt, steeds opgave doen van de derden die zij inschakelt bij de uitvoering van onderhavige Overeenkomst.

Artikel 6. Beveiliging
1. Bewerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
2. Bewerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Bewerkersovereenkomst ontbreekt, zal Bewerker zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
3. Verantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Bewerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht
1. In het geval van een datalek respectievelijk een inbreuk op de beveiliging als bedoeld in artikel 13 Wbp, zal Bewerker Verantwoordelijke direct, doch in ieder geval binnen 24 uur na het ontdekken van het datalek, daarover informeren, naar aanleiding waarvan Verantwoordelijke beoordeelt of zij de Betrokkene(n) en/of de relevante toezichthouder(s) zal informeren of niet.
2. Bewerker zal meewerken aan het door Verantwoordelijke informeren van de terzake bevoegde autoriteiten en/of de Betrokkenen.
3. De meldplicht van Bewerker aan Verantwoordelijke behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een datalek is geweest, alsmede:

Wat de (mogelijke) oorzaak (oorzaken) is (zijn) van het datalek;
Wat (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg(en) is (zijn);
Wat de (voorgestelde) oplossing(en) is (zijn);
Welke rechten Betrokkene(n) heeft (hebben);
Contactgegevens binnen de organisatie van Bewerker voor de opvolging van de melding;
Of Betrokkene(n) al geïnformeerd is (zijn);
Wat de reeds getroffen maatregelen zijn.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, zoals bedoeld in artikel 35 Wbp, of verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming, zoals bedoeld in artikel 36 Wbp, richt aan Bewerker, zal Bewerker het verzoek doorsturen aan Verantwoordelijke, en zal Verantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Bewerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
1. Op alle persoonsgegevens die Bewerker van Verantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bewerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
2. Deze  geheimhoudingsplicht  is  niet  van toepassing voor zover Verantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Bewerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit
1. Verantwoordelijke heeft niet het recht om audits uit te voeren.

Artikel 11. Duur en beëindiging
1. Deze Bewerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst en bij gebreke daarvan voor de duur van de samenwerking.
2. De Bewerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
3. Partijen mogen deze Bewerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

Artikel 12. Overige bepalingen
1. De Bewerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Bewerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Plan2Drive gevestigd is.
3. Logs en gedane metingen door Bewerker gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Verantwoordelijke.